Basel II: Vietcombank hoàn thành xây dựng mô hình LGD/EAD cho doanh nghiệp


Kết quả này ko chỉ đóng vngười nào trò then chốt trong quá trình tăng năng lực quản trị rủi ro, mà còn góp phần đưa Vietcombank trở thành nhà băng tiên phong, sẵn sàng vận dụng Hiệp ước vốn Basel II theo phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB).

Buổi trình bày về kết quả triển khngười nào dự án xây dựng mô phỏng LGD/EAD cho danh mục khách hàng doanh nghiệp của Vietcombank

Bên cạnh sự đóng góp về thời kì, trí tuệ và công sức của nhiều lãnh đạo và cán bộ trên toàn hệ thống thuộc phòng ban xây dựng mô phỏng, phòng ban chính sách, phòng ban khoa học thông tin và những chuyên gia nghiệp vụ, dự án đã huy động nguồn lực từ hơn 80 chi nhánh tham gia vào quá trình số hóa và rà soát dữ liệu.

Kết quả kiểm thử cho thđó những chỉ số đo lường hiệu quả mô phỏng đều đáp ứng đầy đủ những chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Trong bối cảnh công việc quản lý và đảm bảo chất lượng dữ liệu phục vụ cho những hoạt động phân tích định lượng còn gặp nhiều thách thức tại Vietcombank nói riêng và trong hệ thống nhà băng nói chung, đây là kết quả đáng ghi nhận đối với những mô phỏng với cấu trúc dữ liệu phức tạp như LGD và EAD.

Một trong những thành tựu quan yếu của dự án sau một5 tháng triển khngười nào là việc đưa ra những giải pháp tổng thể nhằm làm tớiu và đảm bảo chất lượng dữ liệu rủi ro tín dụng của Vietcombank, qua đó tăng cường thiết lập nền tảng của hệ thống quản lý chất lượng dữ liệu toàn nhà băng.

Trong thời kì tới, Vietcombank sẽ đẩy mạnh ứng dụng những kết quả mô phỏng hóa PD, LGD và EAD vào công việc phê duyệt tín dụng, định giá khoản vay dựa trên rủi ro, quản trị danh mục,… nhằm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh và năng lực quản lý rủi ro, qua đó góp phần duy trì vị thế nhà băng số một và hình ảnh nhà băng quản trị rủi ro tốt nhất Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *